NET COM SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. / ul. Rezedowa 21 / 04-232 Warszawa
DOTACJE UE

Wielofunkcyjny, modułowy system B2B już wdrożony.

Nasze oprogramowanie to przede wszystkim:

 

 • optymalne rozwiązanie organizacji współpracy między Wnioskodawcą i Partnerami przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych i pracach serwisowych,
 • sprawniejsze zarządzanie zadaniami, zasobami i danymi dotyczącymi realizowanych projektów inwestycyjnych w zakresie budowy systemów telekomunikacyjnych,
 • efektywniejsza obsługa klientów w zakresie dostaw najnowocześniejszych technologii światłowodowych i pomiarowych.

 

 

Moduł zarządzania projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy systemów telekomunikacyjnych odpowiada za:

 • Koordynację wszystkich działań Wnioskodawcy i Partnerów, dotychczas realizowanych w sposób tradycyjny (komunikacja telefoniczna, przesyłanie dokumentów faksem)
 • Usprawnienie komunikacji zespołu,  jego współdziałanie oraz koordynację prac i zamówień z harmonogramem.
 • Przewidywanie czasu zakończenia projektu
 • Zapewnienie właściwego wykorzystania zasobów
 • Uzyskanie wczesnego ostrzeżenia o zwiększeniu ryzyka projektu
 • Współdziałanie pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu
 • Poprawę wglądu w aktualną sytuację projektów: status projektu, zmiany i zdarzenia, które powodują opóźnienia w pracach i przekroczenie kosztów, z punktu widzenia jednostki, regionu i organizacji
 • Analizę zdarzeń oraz ryzyka przez tworzenie wzorów projektów. Pomoc w planowaniu, wprowadzenie standardów wewnętrznych przez użycie wzorów dokumentów, dokonywanie analizy dokładnego postępu w pracach i bezpośrednią integrację harmonogramów Wnioskodawcy i Partnerów.
 • Umożliwienie stałego nadzoru inżynierskiego nad wykonywanymi pracami
 • Zdalny monitoring realizacji zlecenia przez klienta
 • Aktualne wartości kluczowych wskaźników oceny projektu (KPI – Key Performance Indicators). 
 • Odpowiedzialność za codzienne zarządzanie wieloma projektami, niejednokrotnie oddalonymi od siebie.

 

Moduł zarządzania pracami serwisowymi i nadzorem  technicznym odpowiada za:

 • Obsługę zgłoszeń klientów – rejestrowanie i obsługa zagadnień wymagających wsparcia serwisu
 • Strukturyzację zgłoszeń wymagających interwencji, wewnętrzne przydzielanie zadań
 • Zarządzanie harmonogramem i zakresem każdej czynności konserwacyjno-profilaktycznej
 • Koordynacja prac naprawczych i wymiany urządzeń ze stanem magazynu i zamówieniami odpowiednich urządzeń i materiałów.

 

Procesy biznesowe realizowane przez system B2B:
 • Proces współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Partnerami przy prowadzeniu projektu inwestycyjnego w dziedzinie budowy systemów telekomunikacyjnych, obejmujący przede wszystkim:  koordynację działań i wymianę informacji, zarządzanie zadaniami, zasobami i danymi przez daną firmę (Wnioskodawca lub Partner), odpowiedzialną za konkretny element projektu.
 • Proces współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Partnerami przy prowadzeniu prac serwisowych i nadzoru technicznego nad systemem telekomunikacyjnym, obejmujący przede wszystkim:  koordynację działań i wymianę informacji, zarządzanie zadaniami, zasobami i danymi przez daną firmę (Wnioskodawca lub Partner), odpowiedzialną za konkretny element pracy.